Highlights


Orlando


Orlando to Miami


Miami


Daytona beach to St. Augustine via Kennedy Space Center


St. Augustine to Savannah


Savannah to Raleigh via Charleston


Raleigh to Washington D.C.


Washington D.C. to New York